top of page

איוושה לבבית

איוושה היא צליל שרופא שומע, כאשר הוא מאזין ללב והיא נובעת מזרימת דם מואצת. איוושה יכולה להיות תולדה של זרימה בלתי תקינה בלב עקב מבנה פגום, אך במספר לא מבוטל של ילדים יכולה לבטא זרימה בתוך לב תקין. סוג זה מכונה איוושה תפקודית, ורופאי הילדים יכולים להבדילה מאיוושה המעידה על פגם ומצריכה המשך בירור ואיבחון על ידי קרדיולוג

אבחנה של אוושה לבבית
תהליך האבחנה של מום לב מתחיל עם ממצא בבדיקה גופנית, אך קיימים אמצעי עזר חשובים להשלמתה כמו אק"ג, צילום חזה ובעיקר בדיקת אולטרסאונד המכונה גם אקוקרדיוגרפיה. בבדיקה זו נעשית הדמיה של הלב בעזרת גלי על קול, והיא מאפשרת לראות את מבנה הלב, להעריך את תפקודו ולבדוק את זרימת הדם במדוריו השונים. השימוש באקוקרדיוגרפיה מאפשר הגדרה מדויקת של הפגם ומידת חשיבותו. בחלק גדול מן המקרים ניתן להסתמך על הבדיקה האקוקרדיוגרפית כדי להחליט אם יש צורך במעקב, בהמשך טיפול או בהתערבות פולשנית על מנת לסייע

בדיקות המשמשות לאבחון ואפיון בעיות לבבית מולדות או נרכשות

אק"ג

אקו לב

אקו לב עובר

מבחן מאמץ

הולטר אק"ג

צנתור לב אבחנתי/טיפולי

bottom of page